SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Golte d.o.o., zimsko letni turistični center
Matična št. 5821797
Srg 1426/2003, 23.10.2003
SI 81050984

1. Obisk na smučišču, nakup in veljavnost vozovnic

I. SPLOŠNE INFORMACIJE

· Vozovnice lahko na osnovi veljavnega cenika kupite na blagajni na spodnji postaji nihalne
žičnice in na blagajni 1410 na terasi pri hotelu. Plačilo je možno z gotovino ali s plačilnimi in
kreditnimi karticami.

· Omejeno ponudbo vozovnic (vozovnice za vlečnico Morava, vozovnice za sedežnici
Medvedjak ali Smrekovec) je mogoče kupiti na spodnjih postajah posameznih žičniških naprav.
Plačilo je možno z gotovino.

· Če potrošnik zaradi objektivnih razlogov na strani smučišča vozovnice ni mogel koristiti,
ima pravico do sorazmernega vračila plačane kupnine.

· Pred nakupom smučarskih vozovnic se prepričajte o vremenskih in obratovalnih
razmerah na smučišču. Informacije so na voljo na blagajni pri spodnji postaji nihalke in spletni
strani www.golte.si.

· Oglaševanje na objektih in napravah je predmet posebnega dogovora s podjetjem Golte
d.o.o. Samovoljno oglaševanje je prepovedano. Odstranjevanje reklamnega materiala se
zaračuna.

· Ob morebitnih reklamacijah se obrnite na prodajna mesta ali na vodstvo podjetja.

· Prireditve na smučišču ali objektih so predmet dogovora z družbo Golte d.o.o. Za vse
prireditve na smučišču mora upravljavec smučišča izdati soglasje.

II. OBRATOVANJE ŽIČNIC, TRAJANJE SEZONE IN DELOVNI ČAS

· Nihalna žičnica obratuje v času zimske in poletne sezone vsak dan, v času med glavnimi
sezonami obratuje po objavljenem razporedu in za najavljene skupine.

· Nihalka ne obratuje v času rednega letnega remonta in ob izvajanju drugih vzdrževalnih
del.

· Zimska sezona traja od decembra (zadostna snežna pokritost) do konca marca oziroma
dokler naravni pogoji omogočajo obratovanje.

· Obratovalni čas naprav in smučišča je objavljen na prodajnih mestih vozovnic in na
spodnjih postajah žičniških naprav ter na spletni strani https://www.golte.si/obratovanjenaprav-1.
· Delovni čas žičnic in smučarskih prog se prilagaja dnevnemu stanju snežnih in
vremenskih razmer.

· Nihalka pelje vsako polno uro po objavljenem obratovalnem času. V primeru povečanega
števila obiskovalcev, pelje nihalka pogosteje (vsake pol ure oz. pogosteje).

· Posebna vožnja nihalke Žekovec je mogoča med obratovanjem ali izven rednega
obratovalnega časa. Naročnik plača posebno vožnjo in vozovnice po veljavnem ceniku.

· Poletna sezona traja od junija do septembra.

· Golte d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe obratovalnega časa brez predhodnega
obvestila.

III. NAKUP VOZOVNIC

· Do nakupa otroške vozovnice so upravičene osebe v starosti od 6 do 14,99 let.

· Do nakupa mladinske vozovnice so upravičene osebe v starosti od 15,00 do 17,99 let.

· Do nakupa dijaške/študentske vozovnice so upravičene osebe s statusom dijaka ali
študenta do 26. leta starosti.

· Do nakupa seniorske vozovnice so upravičene osebe stare 65 let in več.

· Otroci do vključno 5. leta starosti smučajo brezplačno v spremstvu staršev ali drugih
spremljevalcev.

· Dijaki in študentje so upravičeni do nakupa ene vozovnice na dan.

· Dijaki in študentje dokazujejo status z veljavno dijaško oz. študentsko izkaznico.

· Seniorji in otroci se identificirajo z osebnim dokumentom.

· Vozovnice s popustom (sindikati, zveze, združenja … ) je mogoče kupiti ob predložitvi
ustreznega dokazila. Popust velja za dnevne vozovnice. Vozovnice so veljavne samo skupaj
z dokazilom o statusu oz. upravičenosti do popusta.

· Vse smučarske vozovnice (razen dnevne in urne vozovnice, kupljene v predprodaji ter
vozovnice za posamezne naprave) so izdelane na vračljiv medij (Key-card). Ob nakupu
vozovnice je obvezno plačilo kavcije 5,00 EUR. Vračilo vozovnice in povrnitev kavcije je
mogoče na prodajnih mestih. V primeru, da uporabnik vozovnice ne vrne, jo lahko uporabi pri
naslednjem nakupu, v primeru, da vozovnica ni poškodovana.

· V primeru, da se smučarska sezona začne prej, kot je predvideno v predprodaji,
predprodajne cene prenehajo veljati z dnem odprtja smučišča.

· Sezonske vozovnice, vozovnice »5 v sezoni« so s sliko.

· Spletni nakup vozovnic se izvaja pod posebnimi pogoji spletne prodaje, ki so objavljeni
v spletni trgovini na www.golte.si.

IV. VELJAVNOST VOZOVNIC

· Dnevne vozovnice veljajo 1 dan v času obratovanja žičniških naprav.

· Čas veljavnosti urnih vozovnic je od prvega vstopa na žičniško napravo do izteka časa
(bonus dodatnih 20 min za vožnjo z nihalko navzgor). Vožnja z nihalko navzdol je omejena
samo na dan veljavnosti in je mogoča tudi po izteku časa.

· Sezonska vozovnica DELAVNIK+ velja od ponedeljka do petka, tudi med počitnicami in
prazniki, ki so med tednom.

· Sezonska vozovnica DELAVNIK velja od ponedeljka do četrtka, ne velja med počitnicami
in prazniki, ki so med tednom.

· Vse vozovnice veljajo eno smučarsko sezono.

· V primeru, da vozovnice »5 v sezoni« ne izkoristite v celoti, preostanka dni ni mogoče
prenesti na naslednjo sezono.

· Vozovnice, naložene v uro, so veljavne samo skupaj s potrdilom o nakupu.
· Smučarske vozovnice v poletni sezoni niso veljavne (razen če ni to določeno v sklopu
posebnih bonusov ob nakupu).

· Turistična, športna in planinska vozovnica (nihalka dol) in letna povratna vozovnica za
nihalko veljajo eno leto od nakupa vozovnice, v času obratovanja nihalne žičnice. Manjše
število obratovalnih dni od predvidenega v sezoni, ni razlog za povrnitev kupnine ali
podaljšanje veljavnosti vozovnice.

V. ZAMENJAVA VOZOVNIC IN POVRNITEV KUPNINE

· Menjava pretečenih neuporabljenih dnevnih in urnih vozovnic je mogoča eno leto po
datumu izteka veljavnosti vozovnice po veljavnem ceniku. Menjava vozovnic starejših vozovnic
ni mogoča.

· Menjava vozovnice je mogoča, če se lahko na njej vizualno ali z elektronskim čitalcem
preveri veljavnost oz. neizkoriščenost.

· Podjetje ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.

· Za zamenjavo poškodovane vozovnice ali izdajo nadomestne sezonske vozovnice, v

primeru izgube, zaračunamo strošek zamenjave 8,00 EUR in kavcijo 5,00 EUR. Izdaja nadomestne
sezonske vozovnice je mogoča ob predložitvi ustreznega potrdila o nakupu ali ob izpisu iz
evidence prodanih vozovnic. Ob tem se izvede blokada medija izgubljene vozovnice.

· Kupljenih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitve kupnine.

· V primeru poškodbe smučarja, na podlagi zapisnika o nesreči na smučišču, podjetje
poškodovancu omogoči, da nadoknadi zaradi poškodbe neizkoriščene smučarske ure/dni v
zanj primernem času in na podlagi objektivnih razlogov (poškodba ali bolezen).

· V primeru poškodbe imetnika sezonske vozovnice s sliko, ob nakupu nove sezonske
vozovnice v naslednji sezoni, priznamo sorazmerni popust na redno ceno, glede na datum
poškodbe in trajanje sezone – v dogovoru med potrošnikom in podjetjem (ob predložitvi
ustreznih dokazil in ugotovitvi stanja koriščenja vozovnice).

VI. NADZOR IN ZLORABA VOZOVNIC

· Vozovnice so neprenosljive, razen prenosnih sezonskih vozovnic.

· Pri že kupljenih vozovnicah ni mogoče spremeniti veljavnosti vozovnic.

· Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko računalniško vodenih blagajn in elektronskih
čitalcev. Obiskovalci so dolžni ob vstopu na napravo registrirati vozovnico na elektronskih
kontrolnih napravah. Obiskovalci so dolžni na smučišču kadarkoli in kjerkoli pokazati vozovnico
pooblaščeni osebi upravljavca.

· Sistem kontrole vstopnic se izvaja pod video nadzorom. Z nakupom vstopnice se je
kupec s tem dejstvom tudi seznanil.

· Z izvajanjem video nadzora kontrole vstopnic ne posegamo v zasebnost kupcev in
uporabnikov, temveč samo primerjamo med seboj video izseke prehoda posamezne vstopnice
na podlagi serijske številke posamezne vozovnice ter pri tem upoštevamo zakonska določila
ZVOP (Zakona o varnosti osebnih podatkov);

· Uporaba vozovnice, ki je kupljena po znižani ceni na osnovi ustreznega dokazila, brez
ustreznega dokazila ob uporabi te vozovnice, se šteje za zlorabo.

· Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega smučanja, so razlog za takojšen
odvzem vozovnice. Odvzem je trajen, ne glede na vrsto vozovnice. Izjema je spodaj opisan
postopek pri odvzemu sezonskih vozovnic. Za kontrolo in odvzem vozovnic so pooblaščeni
zaposleni na žičniških napravah, vodja obratovanja ali njegov namestnik, nadzornik na
smučišču ali druga pooblaščena oseba družbe za kontrolo vozovnic.

· Odvzem sezonskih vozovnic: ob prvem prekršku se vozovnica proti plačilu (90,00 EUR
za odrasle, 70,00 EUR za otroke, seniorje, študente in sezonske vozovnice DELAVNIK), po
tednu dni od datuma odvzema, vrne imetniku. Ob drugem prekršku je odvzem trajen.

· Sezonske vozovnice SSV in ESSV se uporabljajo pod pogoji prodajalca vozovnice. Za
kontrolo in odvzem vozovnic so pooblaščeni zaposleni na žičniških napravah in smučišču,
vračilo odvzete vozovnice pa je mogoče v skladu s pogoji prodajalca.

· V primeru ugotovljene zlorabe vozovnice je mogoče tudi elektronsko blokiranje
vozovnice in nadaljnja uporaba ni mogoča.

· Podjetje si pri zlorabi vozovnice ali kršenju reda, pridružuje pravico do kazenske prijave
zoper kršitelja.

· V primeru nesreče osebe z zlorabljeno vozovnico na smučišču, stroške reševanja krije
udeleženec nesreče.

VII. POŠKODOVANJE NAPRAV NA SMUČIŠČIH IN ŽIČNICAH

· Če podjetje ugotovi, da je obiskovalec poškodoval žičniško ali katero drugo napravo na
smučišču, je povzročitelj ali njegov skrbnik dolžan povrniti škodo. Podjetje bo v primeru
poškodbe žičniške ali katere druge naprave na smučišču, postopalo v skladu z veljavno
zakonodajo.

· Podjetje si pridružuje pravico, da posameznikom in skupinam zaradi njihovih preteklih
kršitev pravil vedenja ali varnega smučanja, odreče pravico do vstopa na smučišče.

· Podjetje odreka dostop na žičnice in smučišče vinjenim osebam, osebam pod vplivom
mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje družba ne odgovarja.

VIII. VARNOST, ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

· Varno smučanje si v največji meri zagotovite sami, z upoštevanjem pisnih navodil na
napravah in smučiščih, upoštevanju Zakona o varnosti na smučiščih in upoštevanju navodil
osebja.

· Smučarji in drugi obiskovalci so dolžni upoštevati navodila in opozorila na žičniških
napravah in smučišču ter navodila osebja.

· Vodje skupin so dolžni poskrbeti in odgovarjajo za varno smučanje skupine.

· Skupini, ki kljub opozorilom s svojim smučanjem ogroža sebe ali druge osebe,
upravljavec prepove nadaljevanje smučanja.

· Družba ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe in poškodovanje opreme imetnikov vozovnic in drugih oseb, če poškodbe nastanejo kot posledica
neupoštevanja: razmer na urejenih in označenih smučiščih, števila obiskovalcev, vremena,
kakovosti snega, neprilagojene vožnje, neupoštevanja Zakona o varnosti na smučiščih, pravil
FIS, oznak in navodil upravljavca žičnic, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive
športne opreme, smučanja pod vplivom alkohola ali mamil, itd.

· Neupoštevanje pravil varnega smučanja je razlog za takojšnji odvzem vozovnice in
druge ukrepe v skladu z Zakonom o varnosti na smučiščih.

· Smučarji uporabljajo naprave in rekvizite v otroškem poligonu, tematskih smučarskih
poteh (zajčkova pot) in snežnih parkih na lastno odgovornost. Družba ne prevzema nobene
odgovornosti za poškodbe, ki nastanejo na tem prostoru, zaradi neupoštevanja pravil,
neizkušenosti uporabnikov, uporabe naprav brez prisotnosti trenerja in drugih kršitev.

· Imetnik vozovnice je z nakupom vozovnice pri prevozu na vseh žičniških napravah
zavarovan zoper telesne poškodbe ali poškodovanje opreme, če poškodbe nastanejo po krivdi
ali malomarnosti upravljavca žičnic.

· Smučar z nakupom vozovnice ni nezgodno zavarovan.

· Reklamacije, pritožbe, prijave telesnih poškodb in prijave poškodovanja opreme sprejme
vodja obratovanja, nadzornik ali reševalec na smučišču.

· Pogoja za morebitni odškodninski zahtevek družbi sta predložitev veljavne smučarske
vozovnice na dan poškodbe in zapisnik o nesreči, izdelan s strani nadzornika smučišča ali
vodje obratovanja žičniških naprav.

· V primeru povzročitve nesreče na smučišču si družba pridružuje pravico za sprožitev
kazenskega postopka oziroma postopka za prekršek zoper povzročitelja.

– V primeru poškodb (madeži, raztrganine) smučarske opreme med uporabo naprav (smuči,
palice, čelada, obleka ipd.) se obrnite na nadzornike na smučišču ali na osebje na blagajni.

IX. POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA SMUČIŠČU:

· Reševalna in nadzorniška služba na smučišču delujeta v času obratovanja žičniških
naprav. Služba pregleduje in zagotavlja reševanje samo na progah, ki so označene in odprte.

· Stroške reševanja na zaprtih progah in izven urejenega območja smučišča krije
udeleženec sam.

· Obratovalni čas smučarskih prog je enak kot obratovalni čas pripadajočih žičniških
naprav.

· Izven obratovalnega časa žičniških naprav so vse smučarske proge in površine zaprte
zaradi urejanja smučišč in zasneževanja (vlečne vrvi teptalcev križajo smučarske proge –
življenjsko nevarno!). V tem času uporabljajo obiskovalci smučarske proge za hojo ipd. na
lastno odgovornost in so dolžni brezpogojno upoštevati navodila osebja ter zvočne in
svetlobne signale na strojih.

· Vožnja z motornimi sanmi po smučarskih progah je prepovedana (po Zakonu o varnosti
na smučiščih), prav tako izven urejenih smučarskih prog (po Zakonu o ohranjanju narave).
· Vožnja z motornimi sanmi je dovoljena samo upravljavcu smučišča za potrebe reševanja,
nadzora in vzdrževanja.

· Uniformirani učitelji koncesionarske smučarske šole Golte lahko z vidno označenimi
tečajniki (individualno poučevanje) na določene žičniške naprave vstopajo skozi posebej
označene prehode.

· Zaposleni pri upravljavcu, nadzorniki, redarji, žičničarji, reševalci, zdravniki in policija
imajo prednost pri vstopu mimo vrste na vseh žičniških napravah.
· Ti pogoji poslovanja so sestavljeni in objavljeni na podlagi določbe 54. člena zakona o
žičniških napravah za prevoz oseb(Uradni list RS, št. 03)

· Sestavni del teh pogojev so tudi določbe Zakona o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1;
Uradni list RS, št. 44/16)

X. DEJAVNOSTI NA SMUČIŠČU, SMUČARSKE ŠOLE, TRENINGI IN TEKMOVANJA:

· Organizator prireditve, tekmovanja, treninga itd. organizira mora upoštevati Zakon o
varnosti na smučiščih (3. člen – aktivnosti na smučiščih).

· Za vse dejavnosti na smučišču je potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca
smučišča.

· Za vse komercialne dejavnosti na smučišču je potrebno pridobiti pisno soglasje
upravljavca smučišča in plačati pristojbino oz. je potrebno imeti z upravljavcem sklenjeno
pogodbo.

· Organizirano poučevanje smučanja na smučišču lahko v skladu z Zakonom o varnosti
na smučiščih opravljajo le izvajalci, ki pridobijo predhodno pisno soglasje upravljavca (12. člen
– poučevanje smučanja).

· Organizator prireditve ali tekmovanja na smučišču je dolžan prireditev ustrezno priglasiti
in zagotoviti ustrezno osebje (lastna reševalna služba, zdravnik, redarji itd.). Organizator mora
od upravljavca pridobiti soglasje oz. z njim skleniti ustrezno pogodbo.

· Del smučišča, kjer se odvija prireditev, tekmovanje, trening itd. je potrebno fizično ločiti
od ostalega dela smučišča in je v času prireditve izločeno iz rednega obratovanja smučišča,
zato upravljavec za dogodke na prireditvi ne prevzema nobene odgovornosti.

· Najem smučarske proge in drugih površin za prireditve, treninge, tekmovanja se
zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

XI. PREVOZ OSEB, OTROK, PRTLJAGE, TOVORA IN DOMAČIH ŽIVALI

· Prevoz osebne prtljage z nihalko je brezplačen.

· Prevoz posebnega tovora z nihalko je mogoč po predhodnem dogovoru z upravljavcem.
Tovor mora biti ustrezno pripravljen na transport.

· Za poškodbe neustrezno pripravljenega tovora in zaščito pred odtujitvijo družba ne
prevzema nobene odgovornosti.

· Prevoz domačih živali je dovoljen samo z nihalko Žekovec. Živali morajo biti ustrezno
zavarovane. Prevoz domačih živali je brezplačen.

· Za otroke do višine 1,25 m je pri prevozu na žičniških napravah obvezno spremstvo
odrasle osebe.

· Prevoz koles in jadralnih padal je dovoljen z nihalko Žekovec in sedežnico Medvedjak
in se plača po veljavnem ceniku.

XII. PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV

· Parkiranje oziroma uporaba parkirnih prostorov ob spodnji postaji nihalne žičnice in na
parkirišču pred Alpskim vrtom je brezplačno. Vozniki so dolžni upoštevati prometno
signalizacijo in navodila redarjev.

· Parkiranje na ali ob dostavnih cestah ni dovoljeno.

· Za parkirana vozila družba ne prevzema nobene odgovornosti.

2. Spletni nakup – pogoji spletne prodaje smučarskih vozovnic

I. SPLOŠNO

• Naslednji pogoji veljajo za nakup smučarskih vozovnic na spletni strani www.golte.si

• Golte d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) kupcu spletne prodaje (v nadaljevanju kupcu)
pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene smučarskih vozovnic za smučišče
Golte.

• Kupec prejme potrdilo o nakupu na navedeni e-naslov. Vozovnica velja kot račun.
• Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.

• Poleg teh pogojev spletni nakup določajo tudi Splošni pogoji poslovanja prodajalca,
vendar le, če iz naslednjih pogojev ni razvidno drugače.

II. NAKUP

• Na spletni strani www.golte.si je mogoč nakup smučarskih vozovnic.

• Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s splošnimi pogoji, katerih sestavni del so
tudi predmetni pogoji spletne prodaje smučarskih vozovnic.

• Nakup smučarskih vozovnic preko spleta je mogoč samo ob registraciji kupca. Ob
registraciji kupca je potrebno navesti ime in priimek in elektronski naslov ter obkljukati,
da je kupec prebral splošne pogoje in da je z njimi seznanjen.

• Kupec iz seznama kart izbere vozovnico in jo doda v košarico nakupa. V košarico je
mogoče dodati neomejeno število smučarskih vozovnic.

• Kupec lahko kupi smučarsko vozovnico za tekočo sezono. Sezonske vozovnice veljajo
od začetka smučarske sezone do zaključka obratovanja smučišča.

• Po uspešnem zaključku spletnega nakupa kupec prejme na elektronski naslov potrdilo
o nakupu z vsemi podatki o naročilu.

III. PLAČILO, PREVZEM, DOSTAVA

• Nakupe je mogoče plačati s kreditnimi karticami ali po predračunu. Mogoče je plačati
s kreditnimi karticami Mastercard in Visa.

• Kupec izbere način prevzema naročenih smučarskih vozovnic. Kupcu je na voljo izbira
dostava na dom ali prevzem na smučišču.

• Kupec lahko smučarske vozovnice na smučišču Golte dvigne le s potrdilom o nakupu,
ki ga je prejel na svoj elektronski naslov.

• Skupnemu plačilu nakupa se prišteje poštnina v višini 3 €, če kupec izbere dostavo na
dom. Dostava v tujino se vrši le v države EU ter v Srbijo, Bosno, Makedonijo, Črno goro
in na Hrvaško.

• Vsi nakupi vozovnic bodo obdelani in odposlani v 2 – 5 delovnih dni po nakupu oziroma
po avtorizaciji plačila. Rok za dostavo Pošte Slovenije je 3 delovne dni. Za pošiljanje
pošiljk v mednarodnem prometu je predvideni rok za dostavo 8 delovnih dni.

• Če kupec pri nakupu določi, da bo vozovnico ali blago prevzel osebno, prodajalec na
morebitno poznejšo zahtevo tega ne pošilja.

• Če kupec priporočene pošiljke smučarskih vozovnic ne prevzame in se slednja vrne na
naslov prodajalca, jo lahko kupec prevzame samo osebno pri prodajalcu brez dodatnih
stroškov. Smučarske vozovnice za Golte se prevzamejo na blagajni na smučišču.

• Prodajalec smučarskih vozovnic ne pošilja ponovno.

• Če kupec pošiljke z blagom ne prevzame in se slednja vrne na naslov prodajalca v 15
dneh od dneva dobave, se šteje, da kupec odstopa od nakupa.

• V primeru nakupa večdnevnih ali sezonskih kart se zaračuna strošek keycarda v višini
5 €.

Jamstvo za skladnost blaga

Kupec, ki je potrošnik, lahko pri družbi Golte d.o.o. uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva
za skladnost blaga, če so izpolnjeni pogoji, določeni v Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni
list RS, št. 130/22).

Kupec uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga, če o neskladnosti obvesti
Golte d.o.o. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Golte d.o.o. je
odgovoren za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih
po dobavi blaga. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati neskladnost in Golte
d.o.o. omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilu o neskladnosti je potrebno priložiti kopijo računa
in pogodbo o nakupu oziroma drug ustrezen dokument. Obvestilo o neskladnosti lahko kupec
Golte d.o.o. pošlje po pošti na naslov Radegunda 19C, 3330 Mozirje ali po elektronski pošti
na: [email protected].

Kupec lahko od Golte d.o.o zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko je Golte d.o.o.
obvestil o neskladnosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni, brezplačno odpravi neskladnost blaga
brez znatnih nevšečnosti za kupca, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za
katerega naročnik potrebuje blago. Rok se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za
dokončanje popravila ali zamenjave, vendar ne dlje kot za 15 dni. Golte d.o.o. bo kupca
obvestil o številu dni za podaljšanje roka in razlogih za podaljšanje pred potekom 30-dnevnega
roka.

Kupec, ki je pravilno obvestil Golte d.o.o. o neskladnosti, je upravičen, da po sledečem vrstnem
redu:
• od Golte d.o.o. zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
• od Golte d.o.o. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od
prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
Če je obstoj neskladnosti na blagu sporen, bo Golte d.o.o. kupca o tem obvestil najpozneje v
roku 8 dni.

Jamstvo za skladnost storitve

Naročnik, ki je potrošnik, lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova jamstva za skladnost storitve,
če so izpolnjeni pogoji, določeni v ZVPot-1. V primeru nepravilnosti pri opravljeni storitvi lahko
naročnik, ki je o tem obvestil Golte d.o.o.:
• zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
• zahteva ponovno izvedbo storitve;
• zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali
• odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Če obstoj nepravilnosti pri opravljeni storitvi ni sporen, Golte d.o.o čimprej, vendar najpozneje
v osmih dneh ugodi naročnikovi zahtevi. Če je obstoj nepravilnosti sporen, Golte d.o.o pisno
odgovori naročniku na zahtevo v osmih dneh po njenem prejemu.
Roki, ki so določeni za odgovornost Golte d.o.o za neskladnost blaga, se smiselno uporabljajo
tudi za neskladnost storitve, če s posebnim zakonom, npr. Zakonom o elektronskih
komunikacijah (ZEKom-2) ali pogodbenimi določili ni določen drugačen rok.

IV. ODGOVORNOST, PREKLIC, ZAMENJAVA

• Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec smučarske vozovnice ne prejme pred
načrtovanim odhodom na smučišče. Prodajalec prav tako ne nosi odgovornosti, če je
na dan prihoda na smučišču slabo vreme.

• Kupec sam nosi polno odgovornost, da bo prevzel pošiljko, poslano s priporočeno
pošto, oziroma jo bo osebno prevzel na izbranem prevzemnem mestu.

• Prodajalec ne odgovarja, če kupec smučarske vozovnice izgubi. Prodajalec dvojnikov
ne izdaja.

• Dostavo izvaja Pošta Slovenije.

• Za zamenjavo smučarskih vozovnic veljajo Splošni pogoji poslovanja.

• Odstop od nakupa blaga je mogoč v štirinajstih dneh od dneva dobave v skladu z
določbami Zakona o varstvu potrošnikov. Potrošnik krije sam stroške vračila blaga v
primeru odstopa od pogodbe.

V. RAZNO

• Vozovnica je veljavna le v okviru podatkov, ki so na njej zapisani: vrsta vozovnice,
veljavnost vozovnice.

• Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter
nakupu preko spleta je kupcu na voljo elektronski naslov [email protected].

• Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto smučarske
vozovnice in z njim kupec ne more uveljavljati plačane smučarske vozovnice. Na
smučiščih Golte se mora kupec izkazati izključno z veljavno smučarsko vozovnico, ki
jo prejme po pošti ali jo prevzame osebno na prevzemnih mestih
Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot
pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z
Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Prodajalec, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Republike
Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno
reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfmevent=main.home.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe
(EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov
ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Mozirje, 21.06.202
Golte d.o.o., Radegunda 19c, 3330 Mozirje, [email protected] Golte d.o.o., zimsko letni turistični
center, Matična št. 5821797, Srg 1426/2003, 23.10.2003, SI 81050984

Četudi se letni časi spreminjajo, naša lokacija ostaja ista.

Četudi se letni časi spreminjajo, naša lokacija ostaja ista.

Ostanite z nami.

  • instagram
  • Facebook
  • youtube
  • linkedin